Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 3DInTheBox BV, gevestigd te Dilbeek, Itterbeeksebaan 42, België. Versie is geldig vanaf 01/11/2021.

Algemeen

1.1. Deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 3DINTHEBOX BV , voortaan afgekort tot 3DITB bv, online en in de winkel. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en staan ​​vermeld op de website, offertes, orders en facturen van 3DITB bv. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Door te bestellen erkent u de leverings- en betalingsvoorwaarden en gaat u ermee akkoord. 3DITB bv behoudt zich het recht voor om deze leverings- en betalingsvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

1.3. Algemene voorwaarden of contractvoorwaarden van derden worden niet erkend door 3DITB bv, behalve indien dit is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

1.4. 3DITB bv garandeert dat het geleverde product zal voldoen aan de specificaties vermeld in de offerte of het aanbod op de website met weerhouding van art. 3.3.2.

2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en het aanbod geldt.

2.2. In overeenstemming met de wet op verkoop op afstand zal 3DITB bv de bestellingen ten minste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Wanneer dit niet mogelijk is (wegens niet op voorraad of niet leverbaar), of er is een vertraging veroorzaakt door verschillende redenen of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen de maand na bestelling een bericht.  In dat geval heeft een particuliere klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3. De leveringsverplichting is vervuld door 3DITB bv, in afwachting van tegenbewijs, van zodra de geleverde goederen éénmalig aan de klant zijn aangeboden.  Bij thuislevering zal het rapport van de vervoerder, indien sprake van weigering om de goderen te aanvaarden, het bewijs zijn van levering.

2.4. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief en zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door 3DITB bv.

3. Prijzen

3.1. De prijzen van de producten worden gedurende de looptijd van het aanbod niet verhoogd, behalve wanneer wettelijke maatregelen dit noodzaken (bv.aanpassingen van btw-heffing, transportkosten, e.d.) of wanneer de producent zijn prijzen tijdens het leveringsproces verhoogt.

3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van publicatiefouten.  3DITB bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van publicatiefouten derhalve wordt voor iedere bestelling via de website een order opgemaakt ter bevestiging.  Alleen de prijzen, binnen de tijdsbepaling,  die op de offerte of order vermeld staan zijn bindend voor beide partijen.

3.3. Alle prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Proefperiode / herroepingsrecht

4.1. De particuliere klant heeft volgens de wet op de marktpraktijken en klantenbescherming (artikel 45 en volgende) het recht om (of een deel van) de geleverde goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te retourneren, zonder opgaaf van reden.  Deze termijn gaat in op het moment van levering.  Als de klant de goederen binnen de 14 kalenderdagen, na levering, wil retourneren moet hij een schriftelijk verzoek/email indienen bij 3DITB bv.
De klant moet bewijzen dat de goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging.  
Het recht om de producten te retourneren vervalt wanneer de verpakking van gebruiksgoederen door de klant is geopend of de goederen gebruikt zijn.  Indien de retour betrekking heeft op machines (printers e.d.) vervalt het retourrecht bij beschadiging, dit geldt tot het ontvangst van de machines bij 3DITB bv.  De klant staat in voor de retourzending en dient het teruggezonden materiaal voldoende beschermd in te pakken ter voorkoming van transportschade.  Met inachtneming van het voorgaande zal 3DITB bv het volledige bedrag van de aankoop, inclusief leveringskosten, binnen de 30 dagen na ontvangst terugbetalen.  De retour- en verpakkingskosten bij het terugzenden van de producten zijn wel volledig voor rekening van de klant.
 
4.2. Het herroepingsrecht, zoals beschreven in de vorige alinea, heeft alleen betrekking op de geleverde goederen en niet op diensten, zoals telefoonkosten, opleidingen enz. aangeboden door 3DITB bv.  Op diensten, waar 3DITB bv alleen als agent optreedt, zijn de algemene voorwaarden van deze derden van toepassing.

4.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
- indien met de toestemming van de consument de uitvoering van diensten begonnen is vóór de termijn van 14 kalenderdagen,
- het verschil in waarde van de goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markten, die niet onder controle zijn van de leverancier.
- als het goederen zijn met een persoonlijk karakter, of vervaardigd volgens specificaties van de consument.
- goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, bijvoorbeeld hygiënische producten of goederen die gemakkelijk kunnen bederven.
- audio- en videorecorders en computerprogramma's waarbij de verzegeling door de klant is verbroken. 

5. Datamanagement

5.1. Als u een bestelling plaatst bij 3DITB bv, worden uw gegevens opgenomen in ons   klantenbestand.  3DITB bv houdt zich aan de wet op persoonlijke registratie en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.

5.2. 3DITB bv respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

5.3. In sommige gevallen gebruikt 3DITB bv een mailinglijst.  Elke mailing bevat instructies over hoe u zich van deze lijst kunt verwijderen.  U kan ook ten alle tijden via email uw schrapping op deze lijst vragen.

6. Garantie en conformiteit

6.1. 3DITB bv staat in voor de geldigheid van de producten en/of diensten in de overeenkomst, de genoemde specificaties en voor de wettelijke afspraken en overheidsregels op de datum van de overeenkomst.  De wettelijke garantieperiode voor particulieren is 2 jaar, bedrijven 1 jaar.

6.2. De klant is verplicht om de goederen onmiddellijk te controleren op het moment van levering.  Wanneer het verkeerde product is geleverd,  beschadigd is of het is onvolledig, dan moet de klant 3DITB bv schriftelijk/email op de hoogte stellen van deze tekortkomingen, alvorens de goederen terug te sturen.  De termijn om verkeerd geleverde en beschadigde producten te retourneren is maximaal 2 maanden na levering en dit vanaf de dag dat de fout is geconstateerd wat in princiepe op datum van levering moet gebeuren.  Indien de goederen echter worden gebruikt na constatering van deze onvolkomenheden, vervalt het recht op terugwinning en teruggave.

6.3. Indien de vorderingen van de klant worden aanvaard door 3DITB bv, zal 3DITB bv de goederen kosteloos vervangen en wordt er een schriftelijke overeenkomst gemaakt betreffende de vergoeding, die nooit het oorspronkelijk factuurbedrag mag overschrijden.  De aansprakelijkheid van 3DITB bv is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende goederen door de klant of tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering.  Iedere aansprakelijkheid voor andere soorten schade is uitgesloten.

6.4. 3DITB bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of veroorzaakt door roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5. Deze garantie is niet van toepassing wanneer:

    • de klant aansprakelijk is jegens 3DITB bv,
    • de klant geprobeerd heeft de schade zelf of door derden te herstellen,
    • de geleverde goederen blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden (bv. vocht, hitte of vrieskou, e.d.) of zijn onzorgvuldig behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de handleiding op/in de verpakking,
    • de storing het gevolg is van de door de overheid opgestelde regels met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Deals – promo’s - solden

7.1. Alle deals zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de deal.

7.2. Wanneer de deal door de koper wordt geaccepteerd, behoudt 3DITB bv zich het recht voor om het aanbod binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de deal te wijzigen of te annuleren.

7.3. Mondelinge toezeggingen verbinden 3DITB bv nooit, alleen pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk/email zijn bevestigd.

7.4. Aanbiedingen van 3DITB bv gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk vermeld.

7.5. 3DITB bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een deal wanneer de klant moest begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke fout of slip bevatte.

7.6. Opnames, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van toepassing indien dit schriftelijk is overeengekomen.

7.7. Refurbished materiaal kan niet worden geweigerd, noch in aanmerking komen voor een extra korting wegens beschadigingen daar deze toestellen gebruikt werden en de beschadigigen bij verkoop vermeld werden.  Eventuele schade is nooit van die aard dat ze de goede werking van het apparaat verhinderen.   Gebruiksgoederen die verkocht worden in solden kunnen niet worden geretourneerd.

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen 3DITB bv en een klant komt tot stand nadat een bestelling door 3DITB bv haalbaar is bevonden en een oderbon werd opgesteld en getekend door de klant aan 3DITB bv bezorgd werd.

8.2. 3DITB bv behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten te weigeren of deze alleen te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder vooruitbetaling of onder rembours.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, enzovoort; gegevens over gewicht, maat, kleur, plaatjes etc. op de website van 3DITB bv zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

9.2. 3DITB bv gaat ervan uit dat bij gebruik van beelden, muziek, informatie en of software de opdrachtgever eigenaar is of de toelating tot gebruik ervan heeft bekomen van de eigenaars in toepassing van de auteurswetgeving of geheimhoudingsplicht.  Het is onmogelijk om dit te controleren door 3DITB bv.  Bij het ondertekenen van de offerte of order, voor akkoord, bevestigt de klant zijn rechten.

10. Gevallen van overmacht

10.1. 3DITB bv is niet aansprakelijk indien de overeenkomst wegens overmacht niet kan worden nagekomen.

10.2  Gevallen van overmacht zijn alle gebeurtenissen die buiten de wil van 3DITB bv plaats vinden en die uitvoering van de overeenkomst, offerte of order geheel of gedeeltelijk moeilijk of onmogelijk maken.

10.3 3DITB bv behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht zijn verplichtingen op te schorten en heeft het recht deze overeenkomst/order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te eisen dat de voorwaarden van de overeenkomst worden aangepast om de uitvoering ervan mogelijk te maken.   3DITB bv is geenszins verplicht een boete of een schadevergoeding te betalen.

10.4. Wanneer de overmacht zich voordoet en indien 3DITB bv haar verplichtingen reeds gedeeltelijk heeft vervuld of wanneer zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, zal 3DITB bv, gerechtigd zijn om de reeds geleverde diensten of goederen afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te betalen.  Dit geldt echter niet wanneer het reeds geleverd deel van de overeenkomst/order geen zelfstandige waarde heeft.  In dit geval heeft 3DITB bv het recht om deze reeds geleverde materialen terug te eisen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. 3DITB bv kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade aangericht door verkeerd gebruik van de apparaten en/of producten; alsook schade die ontstaat aan of door de gecreëerde print of gelaserde producten en dit zonder uitzondering en niet alleen wegens een gebrekkig of onrechtmatig gebruik van de toestellen van welke aard ook.  3DITB bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor defecte of slecht functionerende producten die door de klant zelf zijn gemaakt, welke deze ook mogen zijn.

11.2. De koper zal zich onthouden om, om het even welke schadevergoeding te eisen bij het gebruik van software applicaties, al dan niet speciaal voor hem ontwikkeld. 

11.3. Indien volgens de opdrachtgever een ontwerp 't zij grafisch of softwarematig niet voldoet zullen de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht worden.  Indien er een fout gevonden wordt in het aangeleverde ontwerp zal 3DITB bv de klant hiervan verwittigen.  Deze heeft kan dan zelf de fout herstellen of dit, tegen betaling, door technici van 3DITB bv laten gebeuren.  Deze ingreep kan invloed hebben op de leveringstermijn en de klant kan bij een verlenging van deze termijn geen financiële compensatie eisen. 
Indien het werk met toestemming van de klant naar een volgende fase verder gezet kan worden dan geldt dit als goedkeuring  voor beide partijen van de reeds geleverde prestaties; desgewenst kan dit gedeelte reeds gefactureerd worden. 

11.4. Een evt. overschrijding van de leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding v/h contract of tot een eis van schadevergoeding.  Alle studies, ontwerpen, programma's of modellen en schetsen blijven uitsluitend eigendom van 3DITB bv.

11.5. 3DITB bv geeft geen enkele garantie wat betreft verkleuring en/of brozer worden van gebruiksgoederen (filamenten, productie, resin, enz.) en dit ongeacht de gebruikte techniek of toepassing. 

11.6.  3DITB bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventueel dataverlies of andere verliezen of beschadigingen van aangeleverd materiaal zoals bv print-outs van logo’s, voorwerpen, beeldjes, e.d.  De klant dient zich te verzekeren tegen brand, diefstal, waterschade, onvrijwillige beschadiging van zijn eigendom zolang deze ter beschikking is van 3DITB bv. 
Indien de klant voorwerpen, van welke aard ook, laat scannen geeft hij expliciet zijn toestemming om eender welke scantechniek te gebruiken tenzij hij schriftelijk dit beperkt wegens het gebruik van bepaalde lichtbronnen.
Bij dataverlies wordt geacht dat de klant een back-up heeft gemaakt en dit doet op eigen initiatief; voor fysische voorwerpen dient de klant zich te verzekeren tegen brand, diefstal en breuk.

11.7.  Geleverde goederen of software blijven eigendom van 3DITB bv tot het factuur volledig is vereffend.  Het risico wordt evenwel overgedragen op de koper op moment van levering.  Zo vervalt iedere verantwoordelijkheid voor 3DITB bv bij levering van de producten en zal de klant zich desgewenst moeten verzekeren tegen brand, breuk, water en transportschade.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle aan de klant verkochte en geleverde artikelen blijven eigendom van 3DITB bv zolang de klant de betreffende facturen niet heeft voldaan of aan de voorwaarden van deze of eerdere overeenkomsten heeft verzaakt of facturen van geleverde diensten slechts gedeeltelijk heeft betaald.  Zolang alle vorderingen, waaronder ook boetes, intresten en kosten, van 3DITB bv niet zijn voldaan blijven desbetreffende goederen eigendom van 3DITB bv, zoals vermeld in artikel 3:92 BW.

12.2. De door 3DITB bv geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen alleen worden doorverkocht in het kader van een normale bedrijfsvoering en kunnen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.  In voorkomend geval moet 3DITB bv verwitigd worden zodat deze gepast kan reageren (bv door bewarend beslag)

12.3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud rustende goederen te verpanden of te bezwaren en is gehouden aan de vermeldingsplicht van eigendom van 3DITB bv door middel van een sticker op betreffende goederen.

12.4. De klant geeft 3DITB bv, of een door 3DITB bv geïnstrueerde derde de onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen te betreden waar zich eigendommen van 3DITB bv bevinden.

12.5. Wanneer een derde beslag legt op de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is de klant verplicht 3DITB bv zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van deze gebeurtenis.

12.6. De klant is verplicht deze goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, explosiegevaar of waterschade, en tegen diefstal en hij moet de polis op eerste verzoek van 3DITB bv ter inzage kunnen geven.

13. Betaling

13.1. Alle facturen zijn, tenzij schriftelijk overeengekomen, contant betaalbaar bij ontvangst.  Bij wanbetaling zal er een interest aangerekend worden aan 1,25% per maand, gelijktijdig met een verhoging van 15% met een minimum van 45 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, en dit zonder ingebrekestelling (cfr.art. 1152 Burgerl. Wetboek). 

13.2. Bij orders groter dan 300 eur wordt er steeds een voorschot gevraagd van 50% van het eindbedrag.  Een order moet steeds worden goedgekeurd door de klant door dit getekend terug te bezorgen aan 3DITB bv.  Wijzigingen gebeuren in gemeenschappelijk overleg en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

13.3. Indien op de offerte en het order een betalingstermijn wordt vermeld dan is deze bindend voor beide partijen.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

14.1. De Belgische wet is van toepassing op alle overeenkomsten en contracten.

14.2. Alle verschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst tussen 3DITB bv en klant, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oudenaarde, België, tenzij 3DITB bv er de voorkeur aan geeft het verschil te berechten met de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de klant en met uitzondering van die verschillen waarover de kantonrechter zou moeten beslissen.

14.3. Bij interpretatie geschillen in een andere taal dan het nederlands staat het de klant vrij om, op eigen kosten een vertaler in te schakelen, wel te verstaan dat de nederlandse tekst voorrang heeft op eender welke vertaling.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »