Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 3DInTheBox BV, gevestigd te Dilbeek, Itterbeeksebaan 42, België. Versie is geldig vanaf 01/11/2020.

1. Algemeen


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 3DINTHEBOX BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan ​​vermeld op de website van 3DINTHEBOX BV. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Door te bestellen erkent u de leverings- en betalingsvoorwaarden en gaat u ermee akkoord. 3DINTHEBOX BV behoudt zich het recht voor om deze leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de duur.

1.3. Algemene voorwaarden of contractvoorwaarden van derden worden niet erkend door 3DINTHEBOX BV, behalve voor een schriftelijke overeenkomst.

1.4. 3DINTHEBOX BV garandeert dat het geleverde product zal voldoen aan de overeenkomst en de specificaties vermeld in het aanbod.

 

2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In overeenstemming met de wet op verkoop op afstand zal 3DINTHEBOX BV de bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Wanneer dit niet mogelijk is (wegens niet op voorraad of niet leverbaar), of er is een vertraging veroorzaakt door verschillende redenen, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na bestelling een bericht en in dat geval heeft hij het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3. De leveringsverplichting zal worden vervuld door 3DINTHEBOX BV, in afwachting van tegenbewijs, zodra de geleverde goederen eenmaal aan de klant zijn aangeboden. Bij thuislevering zal het rapport van de vervoerder, waarin de weigering om te aanvaarden verantwoord is, het bewijs zijn van het aanbod tot levering.

2.4. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Er kan niet worden verwezen naar deze genoemde voorwaarden.

 

3. Prijzen

3.1. De prijzen van de producten worden gedurende de looptijd van het aanbod niet verhoogd, behalve wanneer wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn of wanneer de producent zijn prijzen tijdens het proces verhoogt.

3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van publicatiefouten. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van publicatiefouten.

3.3. Alle prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Proefperiode / herroepingsrecht

4.1. Bij consumentenkoop heeft de consument volgens de Wet op de marktpraktijken en klantenbescherming (artikel 45 en volgende) het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te retourneren, zonder opgaaf van reden . Deze termijn gaat in op het moment van levering. Als de klant de goederen na deze periode niet aan 3DINTHEBOX BV heeft geretourneerd, is de verkoop definitief. De klant moet, voordat hij de goederen wil retourneren, binnen 14 kalenderdagen na levering een schriftelijk verzoek indienen bij 3DINTHEBOX BV. De klant moet bewijzen dat de goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging. Het recht om de producten te retourneren vervalt wanneer ze door de klant zijn gebruikt of wanneer ze beschadigd zijn. Met inachtneming van deze regel zorgt 3DINTHEBOX BV ervoor dat het volledige bedrag van de kosten, inclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst worden terugbetaald. De retourkosten van de producten zijn volledig voor rekening van de klant.

4.2. Het herroepingsrecht, zoals beschreven in de laatste alinea, heeft alleen betrekking op de geleverde goederen en niet op diensten, zoals telefoonkosten van de mobiele operators, aangeboden door 3DINTHEBOX BV. Op deze diensten, waar 3DINTHEBOX BV alleen als agent opereert, zijn de algemene voorwaarden van deze mobiele operators van toepassing.

4.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

Met de toestemming van de consument is de uitvoering van diensten begonnen vóór de termijn van 14 kalenderdagen
De goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markten, die niet onder invloed zijn van de leverancier.
Goederen met een persoonlijk karakter, of vervaardigd volgens specificaties van de consument.
Goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, bijvoorbeeld hygiënische producten of goederen die gemakkelijk kunnen bederven.
Audio- en videorecorders en computerprogramma's waarbij de verzegeling door de klant is verbroken.
Het bezorgen van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

5. Datamanagement

5.1. Als u een bestelling plaatst bij 3DINTHEBOX BV, worden uw gegevens opgenomen in onze klantenbestanden. 3DINTHEBOX BV houdt zich aan de wet op persoonlijke registratie en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Bekijk ons ​​privacybeleid.

5.2. 3DINTHEBOX BV respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

5.3. In sommige gevallen gebruikt 3DINTHEBOX BV een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies over hoe u uzelf van deze lijst kunt verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1. De ondernemer staat in voor de geldigheid van de producten en / of diensten in de overeenkomst, de genoemde specificaties, de redelijke eisen van waardigheid en / of bruikbaarheid en voor de wettelijke afspraken en overheidsregels op de datum van de overeenkomst. De wettelijke garantieperiode is 2 jaar.

6.2. Een overeenkomst, aangeboden door de ondernemer, producent van importeur, als garantie, doet geen afbreuk aan het recht en claimt de consument jegens de ondernemer, in geval van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst.

6.3. De klant is verplicht om de goederen onmiddellijk te controleren op het moment van levering. Wanneer het verkeerde product is geleverd, of het is beschadigd of het is onvolledig, dan moet de klant 3DINTHEBOX BV schriftelijk op de hoogte stellen van deze tekortkomingen, alvorens de goederen terug te sturen. Verkeerd geleverde en beschadigde producten hebben een termijn van maximaal 2 maanden na levering om te retourneren aan 3DINTHEBOX BV vanaf de dag dat de fout is geconstateerd. Indien de goederen echter worden gebruikt na constatering van deze onvolkomenheden, vervalt het recht op terugwinning en teruggave.

6.4. Indien de vorderingen van de klant worden overeengekomen door 3DINTHEBOX BV, zal 3DINTHEBOX BV de goederen kosteloos vervangen of maken wij een schriftelijke overeenkomst over de vergoeding. De aansprakelijkheid van 3DINTHEBOX BV is beperkt tot het bedrag van de hoogste prijs van de betreffende goederen, of tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid voor andere soorten schade is uitgesloten.

6.5. 3DINTHEBOX BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of veroorzaakt door roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6. Deze garantie is niet van toepassing wanneer: A) zolang de klant aansprakelijk is jegens 3DINTHEBOX BV; B) de klant heeft geprobeerd de schade zelf of door derden te herstellen. C) De geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn onzorgvuldig behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de handleiding op de verpakking; D) de storing is het gevolg van de door de overheid gestelde regels met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7. Deals

7.1. Alle deals zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de deal.

7.2. Wanneer de deal door de koper wordt geaccepteerd, behoudt 3DINTHEBOX BV zich het recht voor om het aanbod binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de deal te wijzigen of te annuleren.

7.3. Mondelinge toezeggingen verbinden 3DINTHEBOX BV pas nadat dit uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.

7.4. Aanbiedingen van 3DINTHEBOX BV gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.5. 3DINTHEBOX BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een deal wanneer de klant moest begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke fout of slip bevatte.

7.6. Opnames, wijzigingen en / of andere afspraken zijn slechts van toepassing indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen 3DINTHEBOX BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling door 3DINTHEBOX BV haalbaar is bevonden

8.2. 3DINTHEBOX BV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten te weigeren, of deze alleen te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder vooruitbetaling of onder rembours.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, enzovoort; gegevens over gewicht, maat, kleur, plaatjes etc. op de website van 3dinthebox.eu zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Gevallen van overmacht

10.1. 3DINTHEBOX BV is niet aansprakelijk indien en indien de overeenkomsten door overmacht niet kunnen worden bereikt of nagekomen.

10.2  Gevallen van overmacht zijn elke oorzaak

10.3 3DINTHEBOX BV behoudt zich het recht voor om onze verplichtingen jegens de overeenkomst op te schorten in geval van overmacht, en heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te eisen dat de voorwaarden van de overeenkomst worden aangepast om de uitvoering van de overeenkomst te vergemakkelijken. 3DINTHEBOX BV is geenszins verplicht een boete of een schadevergoeding te betalen.

10.4. Indien 3DINTHEBOX BV haar verplichtingen reeds gedeeltelijk heeft vervuld of wanneer zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, zal de klant, wanneer de overmacht zich voordoet, gerechtigd zijn om de reeds geleverde diensten of goederen afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te betalen zoals deze waren een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet wanneer het reeds geleverde deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. 3DINTHEBOX BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is begonnen of begonnen, wanneer dan ook door verkeerd gebruik van de apparaten en producten, noch door gebrekkig of onrechtmatig gebruik van de gecreëerde of samengestelde producten door deze apparaten . 3DInTheBox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecte, niet of onvoldoende functionerende producten of onderdelen die door de klant zelf zijn gemaakt, wat deze ook mogen zijn.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Eigendom van alle aan de klant verkochte en geleverde artikelen blijft bij 3DINTHEBOX BV zolang de klant niet heeft voldaan aan de claims uit deze overeenkomst, eerdere of toekomstige overeenkomsten, zolang de klant niet heeft voldaan aan de claims van de geleverde diensten van deze of soortgelijke overeenkomsten, en zolang aan de vorderingen van 3DINTHEBOX BV in andere gevallen niet is voldaan, zowel boetes als kosten, zoals vermeld in artikel 3:92 BW.

12.2. De door 3DINTHEBOX BV geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen alleen worden doorverkocht in het kader van een normale bedrijfsvoering en kunnen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud rustende goederen te verpanden of te bezwaren.

12.4. De klant geeft 3DINTHEBOX BV, of een door 3DINTHEBOX BV geïnstrueerde derde, nu de onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle onder eigendomsvoorbehoud geplaatste plaatsen te betreden, waar de eigendommen van 3DINTHEBOX BV zich bevinden.

12.5. Wanneer een derde beslag legt op de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is de klant verplicht 3DINTHEBOX BV zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van deze gebeurtenis.

12.6. De klant is verplicht deze goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, explosiegevaar of waterschade, en tegen diefstal en hij moet de polis op eerste verzoek van 3DINTHEBOX BV ter inzage kunnen geven.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

13.1. De Belgische wet is van toepassing op alle overeenkomsten en contracten.

13.2. Alle verschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst tussen 3DINTHEBOX BV en klant, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oudenaarde, België, tenzij 3DINTHEBOX BV er de voorkeur aan geeft het verschil te berechten met de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de klant, en met uitzondering van die verschillen waarover de kantonrechter zou moeten beslissen.